پنج شنبه 1396/12/3 - 12 : 12
مشخصات امام جمعه
روح الله قربانی
روح الله قربانی
كركوند
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/13
خطبه اول:فضیلت تسبیحات حضرت زهرا «س» خطبه دوم:دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

حجت الاسلام والمسلمین حاج اقاقربانی درخطبه های نمازجمعه بمناسبت دهه مبارک فجر به برخی دستاوردهای نظام شکوهمندجمهوری اسلامی ایران اشاره نمودند.
زمینه علمی
۱-درسال۵۵درانرژی هسته ای،هوافضا،سلولهای بنیادین ونانوتکنولوژی دررتبه صفر قرارداشتیم امااکنون جزو ده کشوربرتر دنیا هستیم.
۲-تعداددانشگاه ها قبل انقلاب۲۲۳تابوداما اکنون به حدود۳۰۰۰دانشگاه ارتقاپیداکرده است.
زمینه بهداشت

:۱-قبل انقلاب درهرهزارتولد۱۱۱کودک می مردندامااکنون ۱۰کودک می میرند.
۲-قبل انقلاب چشم پزشک،مغزواعصاب،جراحی قلب وپیونداعضا اماری نداشتیم امااکنون:
درزمینه چشم پزشکی ومغزواعصاب رتبه اول خاورویانه هستیم.
درجراحی قلب،رتبه اول جهان درجراحی قلب کودکان هستیم.
ودرپیونداعضا سومین کشور جهان دراهداوپیونداعضاهستیم.
زمینه سیاست خارجی:۱-بیداری اسلامی وافت قدرت نظام سلطه ازثمرات نظام است.
۲-مامردم دنیارابیدارکردیم وبه انهافهماندیم رؤسای جمهورامریکالایق لعن ونفرین ومرگ میباشند.
۳-نظام جمهوری اسلامی دست بیگانگان راقطع نمودواستقلال رابه ارمغان اورد.
۴-تنها راه حل مشکلات تولید واشتغال واقتصادمقاومتی است.

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه