دوشنبه 1396/8/1 - 3 : 4
مشخصات امام جمعه
حسن مفرح زاده
حسن مفرح زاده
ابوزيد آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
خطبه اول:
ارتباط با امام جمعه