يکشنبه 1396/2/10 - 54 : 5
مشخصات امام جمعه
حسن مفرح زاده
حسن مفرح زاده
ابوزيد آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
ارتباط با امام جمعه