پنج شنبه 1396/5/26 - 11 : 2
مشخصات امام جمعه
حسن مفرح زاده
حسن مفرح زاده
ابوزيد آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
خطبه اول:
ارتباط با امام جمعه