دوشنبه 1396/11/2 - 47 : 15
مشخصات امام جمعه
حسن مفرح زاده
حسن مفرح زاده
ابوزيد آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
خطبه اول:
ارتباط با امام جمعه