شنبه 1396/4/3 - 3 : 10
مشخصات امام جمعه
حسن مفرح زاده
حسن مفرح زاده
ابوزيد آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
خطبه اول:
ارتباط با امام جمعه