شنبه 1396/8/27 - 54 : 9
مشخصات امام جمعه
محمدحسین حلاجی مفرد
محمدحسین حلاجی مفرد
برزك (برزوك)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
سیره زندگی حضرت رسول اکرم - توطئه جدید آمریکا در منطقه
اخبار
ارتباط با امام جمعه