شنبه 1396/4/31 - 9 : 3
مشخصات امام جمعه
محمدحسین حلاجی مفرد
محمدحسین حلاجی مفرد
برزك (برزوك)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
امربه معروف ونهی از منکر- دهه کرامت
اخبار
ارتباط با امام جمعه