دوشنبه 1396/1/7 - 15 : 5
مشخصات امام جمعه
محمدحسین حلاجی مفرد
محمدحسین حلاجی مفرد
برزك (برزوك)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه