شنبه 1396/10/30 - 34 : 2
مشخصات امام جمعه
محمدحسین حلاجی مفرد
محمدحسین حلاجی مفرد
برزك (برزوك)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
تقوا تنها رسیدن به خدا
اخبار
ارتباط با امام جمعه