جمعه 1395/11/1 - 23 : 13
مشخصات امام جمعه
محمدحسین حلاجی مفرد
محمدحسین حلاجی مفرد
برزك (برزوك)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه