دوشنبه 1396/11/2 - 39 : 15
مشخصات امام جمعه
ابراهیم صادقی
ابراهیم صادقی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
اخبار
ارتباط با امام جمعه