دوشنبه 1396/11/2 - 46 : 15
مشخصات امام جمعه
سید ابراهیم احمدی نسب
سید ابراهیم احمدی نسب
تودشك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
اهمیت انتخابات وحضورپرشورمردم

درخطبه اول ضمن سفارش به تقواالهی دنباله خطبه ۳۲ نهج البلاغه دررابطه باسیرارتجاعی امت اسلامی ادامه دادند که گروهی بااعمال آخرت دنیارامی طلبند وبااعمال دنیا درپس کسب مقام معنوی آخرت نیستند.

خودراکوچک ومتواضع جلوه میدهندوگام های ریاکارانه وکوتاه برمیدارندوخودرا مانندمومنان واقعی می آرایندوگروه اندکی به یاد قیامت وترس ازخدا اشکهایشان جاری وبرخی ازآنها ازجامعه رانده شده اندوبرخی ترسان وسرکوب بالب بسته سکوت اختیارکرده اند.

درخطبه دوم ضمن سفارش به تقوای الهی بااین سخن ازحضرت علی (ع) که فرمودند به غیرازخدا به احدی وهیچ مقامی امیدوارنباشید وازهیچ چیزنترسید به جز ازگناه خود.

اشاره به مهم ترین وقایع این ماه 

شهادت حضرت زینب کبری(س)،برگزاری مراسم معنوی اعتکاف وحضورپرشورجوانان دراین مراسم معنوی وتشکرازبانیان این مراسم معنوی،اشاره به حساب ۱۰۰امام خمینی(ره)ومسکن،اشاره به ۲۹فروردین وگرامیداشت روز ارتش،اشاره به موضوع انتخابات که افرادیکه هیچگونه شرایطی را نداشته ثبت نام کرده اند،اشاره به سخنرانی رئیس جمهور که گفتند من وعده نداده بودم که۱۰۰ روزه مشکلات راحل کنیم بلکه مشکلات ممکن است تا۴۰ سال دیگرهم نشود وخلاف آن چیزی که درسال۹۲گفته بودند.

اخبار
ارتباط با امام جمعه