دوشنبه 1396/11/2 - 45 : 15
مشخصات امام جمعه
غلامرضا سلیمانی
غلامرضا سلیمانی
جوشقان قالي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه