يکشنبه 1396/2/10 - 48 : 5
مشخصات امام جمعه
ابوالفضل سلیمانی
ابوالفضل سلیمانی
چادگان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه