يکشنبه 1395/11/3 - 12 : 7
مشخصات امام جمعه
عباس رحیمی
عباس رحیمی
خميني شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
خلاصه خطبه نماز جمعه مورخ بیست و چهارم دیماه 1295
اخبار
ارتباط با امام جمعه