پنج شنبه 1396/1/3 - 47 : 4
مشخصات امام جمعه
عباس رحیمی
عباس رحیمی
خميني شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
خلاصه خطبه نماز جمعه مورخ بیست و چهارم دیماه 1295
اخبار
ارتباط با امام جمعه