شنبه 1396/7/29 - 40 : 4
مشخصات امام جمعه
رسول خواجه کریمی
رسول خواجه کریمی
خوانسار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه