پنج شنبه 1396/4/8 - 43 : 6
مشخصات امام جمعه
رسول خواجه کریمی
رسول خواجه کریمی
خوانسار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه