شنبه 1396/5/28 - 22 : 19
مشخصات امام جمعه
رسول خواجه کریمی
رسول خواجه کریمی
خوانسار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه