دوشنبه 1396/9/27 - 10 : 16
مشخصات امام جمعه
رسول خواجه کریمی
رسول خواجه کریمی
خوانسار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه