دوشنبه 1396/9/27 - 40 : 8
مشخصات امام جمعه
حسین ربانی
حسین ربانی
خوراسگان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
دولتمردان و مسئولین نباید توطئه های پیر استعمار در این یکی دو قرن اخیر را فراموش کنند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه