شنبه 1395/11/2 - 7 : 23
مشخصات امام جمعه
حسین ربانی
حسین ربانی
خوراسگان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
مدعیان طرفداری از حقوق بشر که انجمن حمایت از حیوانات را تشکیل می دهند چرا اینقدر همسوی با جنایتکاران در عربستان هستند وهمچنان به آنها اسلحه می فروشند ومجامع بین المللی نیز نظاره گر این جنایات هستند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه