دوشنبه 1396/7/3 - 12 : 22
مشخصات امام جمعه
سید مصطفی عاملی
سید مصطفی عاملی
گرگاب
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه