دوشنبه 1396/7/3 - 18 : 22
مشخصات امام جمعه
جمال قربانی
جمال قربانی
دستگرد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه