دوشنبه 1396/7/3 - 20 : 22
مشخصات امام جمعه
مرتضی صانعی
مرتضی صانعی
ديزيچه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
روز قدس
ارتباط با امام جمعه