پنج شنبه 1396/12/3 - 15 : 12
مشخصات امام جمعه
مرتضی صانعی
مرتضی صانعی
ديزيچه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
شکرگزاری
ارتباط با امام جمعه