پنج شنبه 1396/9/2 - 54 : 8
مشخصات امام جمعه
مرتضی صانعی
مرتضی صانعی
ديزيچه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
روز قدس
ارتباط با امام جمعه