پنج شنبه 1396/9/2 - 49 : 8
مشخصات امام جمعه
سعید کریمی
سعید کریمی
رزوه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/9/19
وظایف منتظران ظهور

       خطبه اول

        یاایهاالذین آمنوااصبرواوصابرواورابطواواتقواالله لعلکم تفلحون (آیه 200آل عمران )

         ای اهل ایمان درکاردین صبورباشید ویکدیگررا به صبر ومقاومت سفارش کنید ومهیاومراقب کار دشمن بوده وخداترس باشید باشد که پیروز           ورستگارگردید.                                                                                                                                                                                           چهارامردراین آیه: 1_ اصبروا: صبردر: الف_اطاعت وبندگی ب_ مصیبت ج_ معصیت                                                                                                                    2_ صابروا: استقامت دربرابردشمن                                                                                                                                                              3_ رابطوا: مراقب مرزهادربرابر دشمن                                                                                                                                                          4_ واتقواالله: درهمه این امور تقوارا رعایت کنیدوزیاده روی نکنید.

           ازسال 260 قمری که غیبت حضرت شروع شدتا امروز 1178 سال می گذرد! چرا؟ ما غایبیم یا حضرت؟                                                                     خوابیم حقیقت به خدانیست به جز این                 که ما غایب واو منتظرآمدن ماست                                                                               یکی ازوظایف منتظران ظهور:                                                                                                                                                                                                                  پیوندقلبی باامام عصرعلیه السلام: یعنی یک منتظرواقعی هرگز نباید احساس کندکه درجامعه رهاو                                                                    بی مسئولیت است وهیچ تکلیفی نسبت به امام ومقتدای خودندارد.                                                                   امام باقر علیه السلام ذیل آیه شریفه آخرسوره مبارکه آل عمران( آیه ای که ابتدای خطبه اشاره شد ) می فرمایند: برانجام واجبات صبر                    کنیدوبادشمنانتان پایداری کنید وپیوندخودراباامام منتظرتان مستحکم کنید.

             موانع شناخت امام عصر عجل الله تعالی فرجه : 1_ نشناختن دین: عدم فهم درست وروشن وعمیق در آموزه های دینی                                                                                                             2_ دنیازدگی: دل بستن به مطامع دنیوی وفراموش کردن هدف خلقت                                                                                                             3_ پیمان شکنی: احساس بی مسئولیتی وشانه خالی کردن اززیربار انجام وظایف                                                                                             4_ گناه کاربودن: قل اعملوا فسییری الله عملکم ورسوله والمومنون:بگو عمل کنید که                                                                                              خدا ورسول خدا ومومنین که ائمه هستند ناظر اعمال شما هستند.

                                       

اخبار
ارتباط با امام جمعه