پنج شنبه 1396/9/2 - 53 : 8
مشخصات امام جمعه
عبدالجواد عبداللهی
عبدالجواد عبداللهی
سپاهان شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
خطبه نماز جمعه سپاهان شهر
ارتباط با امام جمعه