دوشنبه 1396/7/3 - 15 : 22
مشخصات امام جمعه
عبدالجواد عبداللهی
عبدالجواد عبداللهی
سپاهان شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
خطبه نماز جمعه سپاهان شهر
ارتباط با امام جمعه