پنج شنبه 1396/12/3 - 15 : 12
مشخصات امام جمعه
محمدرضا جعفری
محمدرضا جعفری
سجزي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه