دوشنبه 1396/7/3 - 14 : 22
مشخصات امام جمعه
مرتضی انصاری
مرتضی انصاری
سده لنجان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه