پنج شنبه 1396/9/2 - 56 : 8
مشخصات امام جمعه
مرتضی انصاری
مرتضی انصاری
آسارا
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه