چهارشنبه 1396/11/4 - 24 : 9
مشخصات امام جمعه
حسین رجائی پور
حسین رجائی پور
بهارستان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه