دوشنبه 1396/7/3 - 11 : 22
مشخصات امام جمعه
سید ولی الله شهیدی
سید ولی الله شهیدی
مجلسي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه