پنج شنبه 1396/9/2 - 57 : 8
مشخصات امام جمعه
سید ولی الله شهیدی
سید ولی الله شهیدی
مجلسي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه