سه شنبه 1396/12/1 - 23 : 7
مشخصات امام جمعه
میرزا محمود فتاحی اردکانی
میرزا محمود فتاحی اردکانی
بهادران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه