پنج شنبه 1396/9/2 - 51 : 8
مشخصات امام جمعه
میرزا محمود فتاحی اردکانی
میرزا محمود فتاحی اردکانی
كرون (عسگران)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه