دوشنبه 1396/7/3 - 11 : 22
مشخصات امام جمعه
میرزا محمود فتاحی اردکانی
میرزا محمود فتاحی اردکانی
كرون (عسگران)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه