شنبه 1396/8/27 - 54 : 9
مشخصات امام جمعه
عبدالرسول محمدی
عبدالرسول محمدی
جوزدان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه