پنج شنبه 1396/9/2 - 55 : 8
مشخصات امام جمعه
عبدالنبی نمازی
عبدالنبی نمازی
كاشان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه