چهارشنبه 1396/11/4 - 24 : 9
مشخصات امام جمعه
رسول حق شناس
رسول حق شناس
خورزوق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22
ارتباط با امام جمعه