سه شنبه 1396/12/1 - 24 : 7
مشخصات امام جمعه
رسول حق شناس
رسول حق شناس
خورزوق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
امام حسین.تحلیل سیاسی
پاسخ به یاوه گوییی ترامپ
ارتباط با امام جمعه