پنج شنبه 1396/9/2 - 54 : 8
مشخصات امام جمعه
رسول حق شناس
رسول حق شناس
خورزوق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/31
امام حسین.تحلیل سیاسی
ارتباط با امام جمعه