يکشنبه 1396/11/29 - 3 : 22
مشخصات امام جمعه
سیداحمد محمودی
سیداحمد محمودی
ملک شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/8
خطبه نماز جمعه ملکشهر-هشتم دیماه نود و شش
اخبار
ارتباط با امام جمعه