پنج شنبه 1396/9/2 - 51 : 8
مشخصات امام جمعه
یدالله زمانی گندمانی
یدالله زمانی گندمانی
ميمه و وزوان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه