پنج شنبه 1396/12/3 - 15 : 12
مشخصات امام جمعه
سید علی سجادی
سید علی سجادی
نايين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه