پنج شنبه 1396/9/2 - 58 : 8
مشخصات امام جمعه
سید علی سجادی
سید علی سجادی
نايين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه