دوشنبه 1396/7/3 - 18 : 22
مشخصات امام جمعه
سید علی سجادی
سید علی سجادی
نايين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه