پنج شنبه 1396/9/2 - 52 : 8
مشخصات امام جمعه
قاسم ترکی
قاسم ترکی
گلدشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه