پنج شنبه 1396/12/3 - 8 : 12
مشخصات امام جمعه
قاسم ترکی
قاسم ترکی
گلدشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه