پنج شنبه 1396/12/3 - 20 : 12
مشخصات امام جمعه
ابوالقاسم لطفی
ابوالقاسم لطفی
علويجه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
بازدید امام جمعه ازمخزن کتابخانه علویجه
بازدید امام جمعه ازمخزن کتابخانه علویجه
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدید امام جمعه ازکانون پرورشی فکری کودکان
بازدیدامام جمعه از هنرستان فنی حرفه ای
بازدیدامام جمعه از هنرستان فنی حرفه ای
بازدیدامام جمعه از هنرستان فنی حرفه ای
بازدیدامام جمعه از هنرستان فنی حرفه ای
بازدیداز نمایشگاه پرورش فکری کودکان علویجه به مناسبت محرم
بازدیداز نمایشگاه پرورش فکری کودکان علویجه به مناسبت محرم
بازدیداز نمایشگاه پرورش فکری کودکان علویجه به مناسبت محرم
بازدیداز نمایشگاه پرورش فکری کودکان علویجه به مناسبت محرم
بازدید امام جمعه علویجه موزه بامسئولین
بازدید امام جمعه علویجه  موزه بامسئولین
بازدید امام جمعه علویجه موزه بامسئولین
بازدید امام جمعه علویجه  موزه بامسئولین
بازدید امام جمعه علویجه موزه بامسئولین
بازدید امام جمعه علویجه  موزه بامسئولین
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
بازدید فرماندار جدید شهرستان نجف آیاد مهندس نجفی وهیئت همراه وبا حضور امام جمعه وشهردار واعضای محترم شورای اسلامی 95.11.27
ارتباط با امام جمعه