دوشنبه 1396/7/3 - 12 : 22
مشخصات امام جمعه
ابوالقاسم لطفی
ابوالقاسم لطفی
علويجه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
اعطای حکم ریس ستاد نمازجمعه شهرعلویجه
اعطای  حکم ریس ستاد نمازجمعه
امام جمعه واعضای محترم وشهردار وجمعی از اعضای انجمن عمران وآبادانی ومعتمدین علویجه درمراسم تودیع ومعارفه فرماندارشهرستان نجف آبادشرکت نمودند95.10.2
امام جمعه واعضای محترم وشهردار وجمعی از اعضای انجمن عمران وآبادانی ومعتمدین علویجه درمراسم تودیع ومعارفه فرماندارشهرستان نجف آبادشرکت نمودند95.10.2
هدا جوایز در دبستان آزادی علویجه
اهدا جوایز در دبستان آزادی علویجه توسط امام جمعه علویجه
بازدید امام جمعه علویجه از آموزشگاه آزادتخصصی خوشنویسی زرین علویجه95.10.6
بازدید امام جمعه علویجه از آموزشگاه آزادتخصصی خوشنویسی زرین علویجه95.10.6
بازدید امام جمعه علویجه از آموزشگاه آزادتخصصی خوشنویسی زرین علویجه95.10.6
بازدید امام جمعه علویجه از آموزشگاه آزادتخصصی خوشنویسی زرین علویجه95.10.6
بازدید امام جمعه ازنمایشگاه عکس آتشنشان ها درکتابخانه فردوسی علویجه 95.11.14
بازدید امام جمعه ازنمایشگاه عکس آتشنشان ها درکتابخانه فردوسی علویجه 95.11.14
بازدید امام جمعه ازنمایشگاه عکس آتشنشان ها درکتابخانه فردوسی علویجه 95.11.14
بازدید امام جمعه ازنمایشگاه عکس آتشنشان ها درکتابخانه فردوسی علویجه 95.11.14
بازدید امام جمعه ازروندساخت وساز وحفاری فاضلاب وتاسیسات پروژه بزرگ کلینیک متین 95.11.18
بازدید امام جمعه ازروندساخت وساز وحفاری فاضلاب وتاسیسات پروژه بزرگ کلینیک متین 95.11.18
بازدید امام جمعه ازروندساخت وساز وحفاری فاضلاب وتاسیسات پروژه بزرگ کلینیک متین 95.11.18
بازدید امام جمعه ازروندساخت وساز وحفاری فاضلاب وتاسیسات پروژه بزرگ کلینیک متین 95.11.18
بازدید امام جمعه از نمازگزاران مسجد حجتیه خیابان وحیداصفهان به پاسداشت حضورشان درنماز جمعه علویجه چندماه گذشته 95.11.20
بازدید امام جمعه از نمازگزاران مسجد حجتیه خیابان وحیداصفهان به پاسداشت حضورشان درنماز جمعه علویجه چندماه گذشته 95.11.20
بازدید امام جمعه از نمازگزاران مسجد حجتیه خیابان وحیداصفهان به پاسداشت حضورشان درنماز جمعه علویجه چندماه گذشته 95.11.20
بازدید امام جمعه از نمازگزاران مسجد حجتیه خیابان وحیداصفهان به پاسداشت حضورشان درنماز جمعه علویجه چندماه گذشته 95.11.20
بازدید امام جمعه از مسابقه طناب کشی درپارک شهرداری 95.11.20
بازدید امام جمعه از مسابقه طناب کشی درپارک شهرداری 95.11.20
بازدید امام جمعه از مسابقه طناب کشی درپارک شهرداری 95.11.20
بازدید امام جمعه از مسابقه طناب کشی درپارک شهرداری 95.11.20
بازدید امام جمعه از پروژه عمرانی مسجدوحسینیه ارشاد علویجه 95.10.7
بازدید امام جمعه از پروژه عمرانی مسجدوحسینیه ارشاد علویجه 95.10.7
بازدید امام جمعه از پروژه جاده سازی 95.10.8
بازدید امام جمعه از پروژه جاده سازی 95.10.8
بازدید امام جمعه از پروژه جاده سازی 95.10.8
بازدید امام جمعه از پروژه جاده سازی 95.10.8
بازدید امام جمعه ازگارگاه صنایع دستی هنرستان فنی حرفه ای
بازدید امام جمعه ازگارگاه صنایع دستی هنرستان فنی حرفه ای
بازدید ازگارگاه صنایع دستی هنرستان فنی حرفه ای
بازدید ازگارگاه صنایع دستی هنرستان فنی حرفه ای
بازدید از موزه خانه معلم روستای دوماب
بازدید از موزه خانه معلم روستای دوماب
بازدید امام جمعه علویجه از کارخانه فولادعلویجه
بازدید امام جمعه علویجه از کارخانه فولادعلویجه
ارتباط با امام جمعه