پنج شنبه 1396/9/2 - 57 : 8
مشخصات امام جمعه
کمال دشتی
کمال دشتی
نصر آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/10
مسوولیت تربیت با کیست؟
ارتباط با امام جمعه