پنج شنبه 1396/12/3 - 11 : 12
مشخصات امام جمعه
کمال دشتی
کمال دشتی
نصر آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/10
مسوولیت تربیت با کیست؟
ارتباط با امام جمعه