پنج شنبه 1396/12/3 - 12 : 12
مشخصات امام جمعه
سیدحسین طباطبایی
سیدحسین طباطبایی
نیک آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه