دوشنبه 1396/7/3 - 5 : 22
مشخصات امام جمعه
مسعود رزمجو
مسعود رزمجو
دهق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه