پنج شنبه 1396/12/3 - 18 : 12
مشخصات امام جمعه
مسعود رزمجو
مسعود رزمجو
دهق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/13
..
اخبار
ارتباط با امام جمعه