چهارشنبه 1396/11/4 - 25 : 9
مشخصات امام جمعه
محمدحسین رضوانی
محمدحسین رضوانی
سده لنجان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه