دوشنبه 1396/7/3 - 25 : 22
مشخصات امام جمعه
حسین انصاری
حسین انصاری
قائميه (چنارشاهيجان)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
پایه اصلی در جامعه خانواده است
اخبار
ارتباط با امام جمعه