دوشنبه 1396/8/1 - 2 : 4
مشخصات امام جمعه
سیدحسن موسوی خراسانی
سیدحسن موسوی خراسانی
آباده
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
رئییس جمهور آمریکا با سخنان احمقانه خود ماهیت آمریکا را نشان داد
ارتباط با امام جمعه