دوشنبه 1396/11/2 - 43 : 15
مشخصات امام جمعه
سیدحسن موسوی خراسانی
سیدحسن موسوی خراسانی
آباده
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
رئییس جمهور آمریکا با سخنان احمقانه خود ماهیت آمریکا را نشان داد
ارتباط با امام جمعه