سه شنبه 1396/1/8 - 53 : 2
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
اكبر آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
ارتباط با امام جمعه