سه شنبه 1395/11/5 - 28 : 6
مشخصات امام جمعه
سیدعباس موسوی
سیدعباس موسوی
ايزدخواست
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه