شنبه 1396/10/30 - 31 : 2
مشخصات امام جمعه
لطف ا... دژکام
لطف ا... دژکام
جهرم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/15
اخبار
ارتباط با امام جمعه