پنج شنبه 1396/2/7 - 38 : 17
مشخصات امام جمعه
لطف ا... دژکام
لطف ا... دژکام
جهرم
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه