شنبه 1396/8/27 - 55 : 9
مشخصات امام جمعه
لطف ا... دژکام
لطف ا... دژکام
جهرم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/5
اخبار
ارتباط با امام جمعه