سه شنبه 1395/11/5 - 34 : 6
مشخصات امام جمعه
لطف ا... دژکام
لطف ا... دژکام
جهرم
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه