پنج شنبه 1396/1/3 - 56 : 4
مشخصات امام جمعه
لطف ا... دژکام
لطف ا... دژکام
جهرم
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه