پنج شنبه 1396/5/26 - 33 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدعلی صحرائیان
سیدعلی صحرائیان
خاوران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه