جمعه 1396/2/8 - 41 : 18
مشخصات امام جمعه
محمدتقی عباسی
محمدتقی عباسی
خشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه