يکشنبه 1396/4/4 - 20 : 13
مشخصات امام جمعه
محمدتقی عباسی
محمدتقی عباسی
خشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه