دوشنبه 1396/11/2 - 42 : 15
مشخصات امام جمعه
محمدتقی عباسی
محمدتقی عباسی
خشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه