دوشنبه 1396/8/1 - 0 : 4
مشخصات امام جمعه
محمدتقی عباسی
محمدتقی عباسی
خشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه