سه شنبه 1396/1/8 - 57 : 2
مشخصات امام جمعه
محمدتقی عباسی
محمدتقی عباسی
خشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه