سه شنبه 1395/11/5 - 41 : 20
مشخصات امام جمعه
رضا صفایی
رضا صفایی
خنج
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه