جمعه 1396/6/31 - 13 : 16
مشخصات امام جمعه
ابوالفضل مهربان جهرمی
ابوالفضل مهربان جهرمی
دبيران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه