سه شنبه 1396/12/1 - 14 : 7
مشخصات امام جمعه
عبدالرزاق دسترنج
عبدالرزاق دسترنج
رونيز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/13
آدینه ۱۳بهمن
خطبه دوم نماز جمعه.13بهمن ماه سال 1396 همه شما عزیزان،بزرگواران و خودم را توصیه و سفارش به تقوای الهی که این تقوای الهی می تواند آینده ما و آخرت و عاقبت ما را ختم به خیر بگرداند؛توجه و سفارش به تقوای اینچنینی میکنم و ان شاءهللا که خداوند همه ما را جزء متقیان و دوست داران خودش قرار بدهد. *مناسبتی که در درون آن قرار داریم دهه مبارک فجر است؛فجر پیروزی انقالب اسالمی. مطالبی خدمت عزیزان و بزرگواران در خطبه دوم هفته گذشته عرض کردیم که پیرو همان مطالب دیگری را خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. در دورانی قرار گرفتیم که خصوصا نسل جوان و جوانانمان و باور،اندیشه و ایمان آنها متوجه فوج عظیمی از شایعات،خرافات و از بین بردن این باورها و اعتقادات است که به وسیله گفته های معارضان و معاندان سعی بر این مطلب را دارد آنهایی که قبل از انقالب یا اوایل انقالب یعنی دهه 50 را درک نکردند؛اوایل دهه 60 نبودند یا اگر بودند کودک و بچه بودند؛ جوری جلوه دهد که بگوید انقالب ثمره ای برای مردم نداشته است. در فضای مجازی و بمباران بزرگ تبلیغی دشمن ، این به وضوح یافت می شود که دست ها و زبان های پلیدی در پشت قضیه است که می خواهد این را در باور جوانان و نسل جوانی که نه قبل از انقالب را دیده اند و نه اویل انقالب، این را جا بیندازد که جمهوری اسالمی دستاوردی برای مردمش نداشته است. که قاعدتا ما باید مقایسه کنیم و ببینیم که دستاورد دارد یا نه! برای سنجش کارامدی یک نظام و دانستن این که نظامی کارآمد است باید از طریق آمار و ارقام به مقایسه با دیگر نظام ها روی آورد. شما ببینید وقتی میگویند فالن مدرسه، مدرسه خوبی است و معلمانش ،مدیر،کادر و الی آخر کادر خوبی است؛می پرسند از کجا معلوم؟! میگوید از آمار قبولی اش،نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با بقیه مدارس و می گوییم این از دیگری بهتر است. چرا؟! چون آمار قبولی این مدرسه بیشتر است. ما هم برای سنجش کارآمدی یک نظام،یک حکومت و یک نظام سیاسی باید روی بیاوریم به آمار و ارقام و مقایسه کنیم با قبل و بعد از آن. این مقایسه شرایطی هم دارد همچنان که در آن مدرسه،شرایط داشت و وقتی میخواهی مدرسه را بسنجی می گویی آن مدرسه در شهر است یا روستا؟! فاصله اش تا مرکز استان یا شهرستان چقدر است؟! جزء مناطق دورافتاده است یا کمتر توسعه یافته،یعنی همه این امکانات،موانع و چیزهایی که جلو رشدش را می گیرد و یا موجب رشدش می شود را باید با هم در نظر بگیرید بعد نظر دهید که این مدرسه خوب است یا بد. نظام اسالمی را هم که بخواهیم بسنجیم همین طور است.باید هم امکاناتمان را ببینیم و هم موانع مان را ؛چه موانعی در برابرمان بوده و هم اهدافمان را نگاه کنیم که چه هدفی داشته. اگر یک مدرسه ای را گفتند که نمونه است در چه هدفی نمونه است؟! مثال اگر مدرسه دارد رشته تجربی تدریس می کند و دانش آموزانش رشته تجربی هستند اما در ورزش نمونه شده؛می گویند در این مدرسه این تعداد دانش آموز ورزشکار داریم؛ این را به عنوان حسن نمیبینند و می گویند این مدرسه آمده که دانش آموز تجربی تربیت کند ؛علم تجربی یاد دهد. این یک حسن هست و به عنوان یک مزیت هست که دانش آموزانش در ورزش پیشرفت کردند اما هدفش این نبوده است.پس هم هدف را باید ببینیم و هم امکانات و موانع را. اگر ما بخواهیم این کار را انجام دهیم باید همه این ها را با هم مقایسه کنیم: دوران شاهنشاهی و دوران حکومت اسالمی را چون در فضای مجازی خیلی مقایسه می شود با منفی بافی ها و گفته های نادرست و ناصواب. در حکومت شاهنشاهی این پدر و فرزند 52سال حکومت کردند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه