پنج شنبه 1396/9/2 - 42 : 8
مشخصات امام جمعه
مهدی نقوی
مهدی نقوی
صفاشهر (دهبيد)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه