سه شنبه 1396/8/30 - 58 : 18
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد حسینی
سیدمحمد حسینی
قادر آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه