جمعه 1396/6/31 - 11 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد حسینی
سیدمحمد حسینی
قادر آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه