يکشنبه 1396/11/29 - 1 : 22
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد حسینی
سیدمحمد حسینی
قادر آباد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه