دوشنبه 1396/7/3 - 26 : 22
مشخصات امام جمعه
مهدی آقائی
مهدی آقائی
كوار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه