جمعه 1396/6/31 - 12 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدعلی اصغر شهیدی
سیدعلی اصغر شهیدی
لامرد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه