پنج شنبه 1396/9/2 - 43 : 8
مشخصات امام جمعه
محمود دهقان
محمود دهقان
لپويي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه