دوشنبه 1396/7/3 - 27 : 22
مشخصات امام جمعه
محمود دهقان
محمود دهقان
لپويي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه