دوشنبه 1396/7/3 - 28 : 22
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد فقیه
سیدمحمد فقیه
ني ريز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه