پنج شنبه 1396/12/3 - 59 : 11
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد فقیه
سیدمحمد فقیه
ني ريز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه