پنج شنبه 1396/9/2 - 48 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدمحمد فقیه
سیدمحمد فقیه
ني ريز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه