يکشنبه 1396/11/29 - 0 : 22
مشخصات امام جمعه
عبدالمحمد رستاد
عبدالمحمد رستاد
زرين دشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه